Logo města Hostivice

Distribuce popelnic

ZBÝVÁ 67 POPELNIC!

Stávající systém sběru tříděných odpadů v Hostivici již nepostačuje a nelze ho dále rozvíjet. Proto se od podzimu částečně změní – začne se svážet bioodpad, který bude svážen přímo od jednotlivých domů, stejně jako další tříděné odpady, tedy plasty a papír.

Zavedení nového systému s vývozem popelnic na tříděný odpad od jednotlivých domů umožnila dotace z Operačního programu Životní prostředí. Město Hostivice tak může majitelům rodinných domů nabídnout výpůjčku a následné darování popelnic o objemu 120 l na tříděný odpad – na papír, na plast a na bioodpad.

Systém podrobně popisuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021. Celé území města je nově rozděleno do svozových dnů, termíny jsou uvedeny ve svozovém kalendáři. V jednom dni se sváží vždy dvě komodity – jeden týden plasty a papír, druhý týden směsný a bio odpad. Kvůli změnám svozových tras je možné, že svoz odpadů od vašeho domu bude probíhat v jiný den a v jiný čas dosud.

Veřejná separační místa zůstávají většinou v provozu, postupně se zde budou doplňovat nádoby na kovy a jedlé oleje. Na velkých separačních místech se budou naopak redukovat kontejnery na plasty a papír.

Sazba místního poplatku za městský systém odpadového hospodářství 720 Kč za osobu a rok zůstává beze změny (viz obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021).

Osobní údaje

Místo trvalého pobytu

Kontaktní údaje

Umístění popelnice

Prohlašuji, že jsem vlastníkem či nájemcem výše uvedeného rodinného domu či jiné stavby určené k bydlení (mimo bytu a bytového domu), že jsem poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Hostivice č. 3/2019, ze dne 9. 12. 2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a že nemám na tomto poplatku žádný nedoplatek, a souhlasím, aby byly mé osobní údaje použity na ověření těchto skutečností v interní evidenci Městského úřadu Hostivice. Beru na vědomí, že v případě, že bude tímto ověřením zjištěno, že nejsem vlastníkem, respektive nájemcem, uvedeného rodinného domu či jiné stavby určené k bydlení (mimo bytu a bytového domu), že nejsem poplatníkem, případně mám nedoplatek na tomto poplatku, může být má přihláška zamítnuta.